Manažment a ľudské zdroje

11-p1Manažment spoločnosti vníma zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov ako jednu zo strategických úloh ďalšieho rozvoja spoločnosti.

Z uvedených dôvodov kladie dôraz na zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov v súlade s potrebami a.s. a v zmysle zadefinovaných kvalifikačných požiadaviek na jednotlivé pracovné miesta.

V rámci rozvoja odborného potenciálu zamestnancov spoločnosť zabezpečuje zácvik, adaptáciu, školenia a preškolenia s cieľom prehlbovať a rozvíjať odborné schopnosti, zručnosti a spôsobilosti zamestnancov.

Motivácia zamestnancov je realizovaná prostredníctvom aktivít motivačného programu, ktorého cieľom je zabezpečenie a rozvíjanie sociálnych, kultúrnych a spoločenských potrieb zamestnancov, regenerácia pracovnej sily a stabilizácia zamestnancov. Ďalším cieľom je i podpora iniciatívy a aktivity zamestnancov k zlepšovaniu procesov, zvyšovaniu ich kvalifikácie, motivácie k zlepšovaniu pracovných výkonov a k pozitívnym pracovným návykom. Spoločnosť monitoruje mieru spokojnosti zamestnancov s cieľom získania spätnej väzby od zamestnancov a tým aj možnosti realizovať zmeny a nápravné opatrenia za účelom zlepšovania pracovných podmienok a prostredia, zvyšovania motivácie zamestnancov.

 
 
 

Nájdete nás